Płatności i regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1 Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.nuvolla.pl 

zwany dalej Sklepem, jest:

Nuvolla Kids Design, Maria Hołodowska - Goc

Ul. Gwiezdna 12

75-900 Koszalin 

NIP 669-150-82-69

1.2 Sprzedający za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż towarów drogą elektroniczną. Zasady korzystania ze Sklepu określa niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”).

1.3 Sklep jest to serwis internetowy za pomocą którego Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

1.4 Nabywcą towarów oferowanych w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Klientem.

1.5 Przeglądanie Sklepu nie wymaga podania jakichkolwiek danych, w szczególności założenia konta w Sklepie.

1.6 Klient, zamawiając towary ze strony internetowej nuvolla.pl przystępuje do zawarcia umowy sprzedaży (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) między Nuvolla Kids Design, Maria Hołodowska - Goc a Klientem.

1.7 Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej  nuvolla@o2.pl

2. Ogólne warunki sprzedaży

2.1 Sprzedaż towarów przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem sieci Internet umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Sprzedającego.

2.2 Przedmiotem umowy sprzedaży są produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia.

2.3 Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są cenami brutto i podane są w złotych polskich. Ceny te nie obejmują kosztów wysyłki, które wskazane są w momencie składania Zamówienia.

2.4 Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru w sklepie.

2.5 Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, zamykania kolekcji oraz wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, jak również przeprowadzania i odwoływania

3. Rejestracja

3.1. Składanie Zamówień możliwe jest bez uprzedniej rejestracji konta jak również dla zarejestrowanych użytkowników w Sklepie.

3.2. Rejestracja konta przez użytkownika polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym w Sklepie, danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

3.3. W wyniku przeprowadzonej rejestracji, użytkownikowi zostaje przyporządkowane konto, które umożliwia identyfikację czynności podejmowanych przez użytkownika, w tym składanie zamówień w Sklepie.

3.4. Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego konta loginu oraz hasła. Hasło należy zachować w poufności i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

3.5. Usługa konta w Witrynie świadczona jest przez Usługodawcę nieodpłatnie.

4. Zamówienia

4.1 Sklep przyjmuje zamówienia Klientów poprzez stronę internetowy www.nuvolla.pl Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

4.2 Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia i potwierdzenie zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” oraz akceptacja zasad Regulaminu.

4.3 Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz informacją odnośnie płatności.

4.4 Sklep może kontaktować się z Klientem mailowo w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia.

4.5 W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia zamówienia, należy skontaktować się ze sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem nuvolla@o2

4.6 Zamówienie zostanie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

4.7 Błędnie wprowadzone lub niepełne dane teleadresowe mogą być przyczyną opóźnienia w realizacji zamówienia lub niedostarczenia towaru, za co Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

5. Płatności

5.1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:

a) przelew – należność za towar oraz przesyłkę zostanie przekazana na rachunek bankowy Sklepu podany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

b) gotówka – osobiście w siedzibie firmy.

c) przesyłka pobraniowa

6. Realizacja i wysyłka zamówienia

6.1 W przypadku braku płatności lub potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego, w ciągu 7 dni, zamówieni zostanie anulowane przez Sprzedającego

6.2 Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku Zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sprzedającego,

b) w przypadku płatności online za pośrednictwem Pay Pal - w momencie, gdy Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności,

c) w przypadku płatności przy odbiorze osobistym – gdy Sprzedający otrzyma zamówienie Klienta.

6.3 Klient może wycofać złożone Zamówienie jedynie e-mailem pod adresem  nuvolla@o2.pl Klient nie może anulować Zamówienia, które już zostało wysłane. Powyższe nie wyłącza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy opisanego w punkcie 7 Regulaminu.

6.4 Jeśli w magazynie Sklepu zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta i domówienie ich nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta wysyłając wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta lub kontaktując się telefonicznie, w celu zaproponowania alternatywnego towaru, podzielenia Zamówienia na części lub anulowania Zamówienia w całości lub częściowo.

6.6 W przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia.

7. Odstąpienie od umowy i wymiana towarów

7.1 Klient może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyny, składając Sprzedającemu stosowne oświadczenie drogą mailową na adres nuvolla@o2.pl lub drogą listowną na adres firmy w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia w posiadanie przedmiotu umowy.

7.2 Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Koszt wysyłki zwracanego towaru (jeśli nie jest to towar reklamowany) ponosi Klient.

7.3 Zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty, następuje przelewem na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży w przypadku płatności gotówką przy odbiorze albo na rachunek bankowy, z którego Klient dokonał zapłaty internetowym przelewem bankowym.

7.4 Sprzedający zwraca pieniądze niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

7.5 Klient może dokonać wymiany zakupionego towaru, w ciągu 14 (czternaście) dni od daty otrzymania zamówienia. Koszty wysyłki wymienianego towaru w obie strony ponosi Klient.
 

8. WARUNKI REKLAMACJI

8.1. Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8.2. Reklamacja może zostać  złożona przez Klienta pisemnie na adres ul.Gwiezdna 12, 75-900 Koszalin lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nuvolla@o2.pl

8.3. Przy zgłoszeniu reklamacji Klient powinien w opisie reklamacji podać:

– informację i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

– żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

– danych kontaktowych składającego reklamację

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8.5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt własny dostarczyć Produkt wadliwy na adres ul. Gwiezdna 12, 75-900 Koszalin 

9. Dane osobowe

9.1 Sprzedający na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu korzystania z usługi i zawarcia umowy (założenia konta, złożenia i realizacji Zamówień), rozliczenia umowy, rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia przez Klienta, a także w celach archiwizacyjnych.

9.2 Zakres przetwarzanych danych osobowych Klientów jest następujący: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numer telefonu, telefon kontaktowy.

9.3 Sprzedający przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP urządzenia Klienta w celach technicznych, a także w celach statystycznych.

9.4 Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także uzasadnionego żądania ich usunięcia.

9.5 Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniające ochronę przetwarzanych danych na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

9.6 Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wykonania umowy sprzedaży, czy rozpatrzenia reklamacji.

9.7 Pliki cookies lub inne pliki o podobnym charakterze są wykorzystywane przez stronę internetową www.magiaksiazki.com.pl na zasadach opisanych w odrębnym dokumencie 

.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu.

10.2 Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

10.3 We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.

10.4 Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres  nuvolla@o2.pl

10.5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od …....Na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl